นโยบายการคืนสินค้า

นโยบายการคืนสินค้า คืนเงิน และ เปลี่ยนสินค้า

นโยบายการรับเปลี่ยนสินค้า

1. บริษัทฯ มีนโยบาย การรับเปลี่ยนสินค้า ภายใน 15 วันทำการ นับตั้งแต่ลูกค้าเซ็นรับสินค้านั้นแล้วหากเกินจากวันเวลาดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า

2. สินค้าที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ 100% ไม่ชำรุดเสียหายจากการใช้งาน สภาพสินค้าต้องไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ รวมถึงป้ายราคา ป้ายยี่ห้อสินค้า เอกสารคู่มือต่าง ๆ รวมถึงบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่บริษัทฯ นำส่งต่อให้กับลูกค้า พร้อมแสดงหลักฐานใบเสร็จรับเงินตัวจริงในการสั่งซื้อสินค้า

     ลักษณะของสินค้าที่ ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าได้

     2.1 สินค้าผิดรุ่น สี หรือขนาด ที่เกิดจากความผิดพลาดในการส่งสินค้าโดยบริษัท

     2.2 สินค้ามีลักษณะแตกต่าง หรือไม่มีส่วนคล้ายคลึงกับรูปภาพของสินค้าที่ได้แสดงไว้ในหน้ารายละเอียดสินค้า อย่างชัดเจน

     2.3 สินค้าที่มีสภาพชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ได้รับสินค้าให้กับลูกค้า โดยจะต้องอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน และมีสถาพตามกำหนด

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบสภาพสินค้าที่ลูกค้าส่งกลับคืนมาก่อนจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้แก่ลูกค้า ภายในระยะเวลา 7 วันทำการ

4. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนสินค้าที่อยู่ในกรณี ดังต่อไปนี้

  4.1 กรณีลูกค้าไม่พึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ์สินค้า

  4.2 กรณีลูกค้าสั่งซื้อสินค้าผิดรุ่น ด้วยตัวเอง

 4.3 กรณีซื้อแล้วใช้งานไม่เป็น

 4.4 กรณีซื้อสินค้ามาซ้ำกับบุคคลภายในครอบครัว

 4.5 กรณีเปลี่ยนใจ ไม่ต้องการสินค้านั้นแล้ว

  4.6 กรณีซื้อสินค้านั้นไปแล้วเกิน 15 วันทำการ

5. การปฏิบัติ ในการส่งคืนสินค้า และ ระยะเวลาการพิจารณาเปลี่ยนสินค้า

  5.1 ลูกค้าสามารถเลือกช่องทางในการติดต่อขอเปลี่ยนสินค้าได้ 3 ตัวเลือก

          5.1.1 นำส่งที่ร้านโปรปลั๊กอิน สาขาฟอร์จูนทาวน์ ชั้น 3 ด้วยตนเอง

          5.1.2 นำส่งที่บริษัท โปรปลั๊กอิน จำกัด (แผนกโปรปลั๊กอินแคร์) ด้วยตนเอง

         5.1.2 นำส่งที่บริษัท โปรปลั๊กอิน จำกัด (แผนกโปรปลั๊กอินแคร์) ทางการส่งพัสดุ จ่าหน้าพัสดุ ถึง

บริษัท โปรปลั๊กอิน จำกัด  (แผนกโปรปลั๊กอินแคร์) เลขที่ 677/89 ซอยลาดพร้าว 5/1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 081- 910 6949

    5.2 หากต้องการนำส่งผ่านทางพัสดุ ลูกค้าจะต้องทำการแพคสินค้าอย่างดีเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายระหว่างทาง

    5.3 ระยะเวลาดำเนินการในขั้นตอนการตรวจสอบสินค้าจนเปลี่ยนหรือซ่อมสินค้าจะใช้ระเวลาประมาณ 15 – 30วันทำการ

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้าภายใต้นโยบาย และเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น

นโยบายการคืนเงิน

บริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้ มีรายละเอียดดังนี้

1. กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวนหรือ ผ่อนชำระตัดผ่านบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 30 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการแจ้งจาก Call Center โดยที่จะขึ้นอยู่กับรอบการตัดบัตรเครดิตของธนาคารเจ้าของบัตรของลูกค้า

2. กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน ผ่านการโอนเงิน จะทำการคืนเงินกลับไปยังเลขที่บัญชีที่ลูกค้าที่ใช้โอนมาโดยใช้ระยะเวลาประมาณ 15 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับการแจ้งจากลูกค้า

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย โดยจะมีการแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงเหตุสุดวิสัย

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สินค้างดรับคืน

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้า ดังต่อไปนี้

1. สินค้า Clearance

2. สินค้าจัดรายการส่งเสริมการขาย

3. สินค้าที่ใช้บัตรกำนัลหรือบัตรแทนเงินสดซื้อ

4. สินค้าที่ซื้อเป็นของขวัญ

 **หมายเหตุ**

1.ลูกค้ากรุณาตรวจสอบนโยบาย และเงื่อนไขต่างๆ ก่อนการสั่งซื้อสินค้าทุกครั้งเนื่องจากการรับประกันของสินค้าแต่ละรายการอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้นลูกค้าจะต้องตรวจสอบนโยบายการรับประกันสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อก่อนทำการสั่งซื้อสินค้า

2.ในกรณีสินค้าเกิดการชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถเปิดใช้งานได้ตั้งแต่ได้รับสินค้า กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่โดยทันทีที่พบ ทาง Line id : @procare  Tel.  081- 910-6949 ตั้งแต่เวลา 9.30น.– 18.30น. ทุกวัน

3.โปรดเก็บใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ใบรับสินค้า และเอกสารอื่นๆ เพื่อเป็นหลักฐานในการคืนสินค้า