YouTube video

พี่โจ ไตรเทพ ศรีกาลรา เจ้าของธุรกิจ ผู้นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ดนตรี ไปออกรายการ ‘Born To Biz’ เกี่ยวกับธุรกิจของ ‘ProPlugin’ พร้อมพูดถึงแง่มุมต่างๆในการขายสินค้า