YouTube video

พูดคุยกับ Scrubb กับ 18 ปี บนเส้นทางสายดนตรีผ่านมา รวมไปถึงพูดคุยการใช้อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตผลงานเพลงของ Scrubb ในอัลบัมล่าสุด