YouTube video

[ProPlugin Corporate] l ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงที่หอประชุม สาธิต มศว เพื่อใช้ในการแสดงและสามารถวางระบบติดตั้งลำโพงเพื่อให้เสียงในหอประชุมมีความพอดีและพร้อมใช้งานได้ทันที.