YouTube video

V-MODA Crossfade Wireless Another level of V-MODA signature sound Crossfade M-100 Sound, Wireless Freedom : ต่อยอดความสำเร็จจากหูฟัง Crossfade series ที่เป็นที่ยอมรับจากผู้ใช้ทั่วโลก โดยการพัฒนาขึ้นมาเป็นหูฟังไร้สาย Go the Distance : ระยะการเชื่อมต่อสัญญาณ Bluetooth ไกลถึง 10 เมตร Simultaneous Device Pairing : สามารถ Pairing กับอุปกรณ์ได้ 2 ชิ้น ในเวลาเดียวกัน อย่างเช่น โน๊ตบุ๊คกับสมาร์ทโฟนระหว่างทำงานในออฟฟิศ หรือ สมาร์ทโฟนและสมาร์ทวอทช์สำหรับการออกกำลังกาย Unlimited Hours : ใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานถึง 12 ชั่วโมง สำหรับการใช้งานแบบ Bluetooth และสำหรับการเชื่อมต่อผ่านสายสัญญาณไม่จำเป็นต้องใช้พลังงานจากแบตเตอร์รี่ Hybrid Wireless + Wired : สามารถเลือกใช้งานได้ 2 โหมด ไม่ว่าจะเป็น Bluetooth เพื่อความอิสระในการใช้งาน หรือจะเชื่อมต่อด้วยสายสัญญาณเพื่อการใช้งานร่วมกับ DAC/AMP หรือการใช้งานด้าน