YouTube video

สำหรับใคร ที่ใช้ AKAI MPK MINI MK3 กันอยู่ ผมอยากจะมาแนะนำทุกท่านขั้นตอนในการลง Register & Downloads Software เรามาทำร่วมกันครับ How To Register & Downloads Software.