YouTube video

ใช้งาน Mackie CR StealthBar ได้ดีขึ้นด้วยการ Update Firmware จะต้องทำยังไง ขึ้นตอนมีอะไรบ้าง ในคลิปนี้มีคำตอบ.